بررسی علل رفتار مجرمانه و نحوه پراکنش منطقه‌ای آن در بین زندانیان استان زنجان در سال ۱۳۹۳- عباس اکبری

چکیده تحقیق

در‌ این کار پژوهشی که با عنوان « بررسی علل رفتار مجرمانه و نحوه پراکنش منطقه‌ای در بین زندانیان » مطرح گردیده از رهیافت‌های عمده و نظریه‌های جامعه شناسی، آسیب شناختی اجتماعی و روان‌شناسی اجتماعی ازجمله: نظریه نوین فشارهای ساختاری، نظریه آنومی و ساختار خانواده، ، تئوری فعالیت روزمره، تئوری مقایسه اجتماعی، تئوری محرومیت نسبی، و مهارت اجتماعی استفاده شده است.

‌ این تحقیق به شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته توام با مصاحبه انجام گرفته است. جامعه آماری آن کلیه زندانیان زندان‌های استان زنجان در سال ۱۳۹۳ بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران۳۲۰ نفر تعیین شده است که به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب شده است.

اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار  Spss، GIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بر اساس نتایج‌ این پژوهش: میزان گرایش به خانواده، میزان احساس محرومیت نسبی، میزان عزت نفس و میزان مهارت های اجتماعی در بررسی رفتار مجرمانه در بین زندانیان نقش داشته‌اند، و نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشانگر تأیید رابطه معنادار بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مذکور می باشد.

کلید واژه‌ها: گرایش به جرم، گرایش به خانواده ، احساس محرومیت‌نسبی، عزت‌نفس، مهارت‌های اجتماعی.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

*